Leva hållbart

Leva hållbart

Hållbar utveckling – jag vill, men hur?
I dagens samhälle diskuterar vi begreppet hållbart, men vad betyder hållbar utveckling egentligen? Jag vill leva hållbart, men hur? Måste vi sluta äta kött om vi ska uppnå målen i Parisavtalet? Är elbil det bästa och kan vi producera tillräckligt med grön el för vårt framtida elbehov? Är ekologiskt eller närproducerat bäst? Kan människans grundläggande behov uppnås samtidigt som vi håller oss inom planetens gränser? Målet med utbildningen är att ge kunskaper om och fördjupning i dagens miljöproblem och hur vi lever hållbart för framtiden.

Kursen ger en bred kunskapsbas i hållbar utveckling, ekologi och ekologiska kretslopp, konsumtion och resursanvändning. Inom dessa områden tittar vi både lokalt, regionalt och globalt. Kursen ska även ge en grundläggande förståelse för uppkomst, förlopp och konsekvenser av den miljöproblematik vi människor ligger bakom, den så kallad antropogena verkan. Vidare studerar vi miljöproblematik och knyter ihop det med dagens samhällsutmaningar där hållbara utvecklingsstrategier för miljö och samhälle, utnyttjande och hushållande av naturresurser samt ekonomiska styrmedel tas upp. Avslutningsvis kommer vi även att undersöka framtidens lösningar, olika klimatanpassningar och omställningar.

Kursens mål

Målet är att kursdeltagaren utvecklar en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor och hur vi ska angripa de stora miljöutmaningar som vi står inför i dagens samhälle. Målet är också att ge en grundläggande förståelse för min egen roll i problematiken och hur jag kan leva hållbart nu och i framtiden.

Arbetsformer

  • Distansstudier 25% med föreläsningar
  • Enskilda uppgifter
  • Diskussionsuppgifter
  • Tre träffar på plats på Sundsgårdens folkhögskola. Träffarna består av föreläsningar, samtal och workshops mm.
  • Vi har ett kursforum på nätet för kommunikation, inlämningar och diskussioner.
  • Det egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

Kurstid:
22/8 – 20/12 med tre lördagar på plats: 3/9, 22/10 och 26/11.

Efter kursen ska kursdeltagare kunna följande

Kunskap och förståelse:
Redogöra för konsekvenserna av globala miljöproblem samt hur ”lösningarna” av dessa problem ser ut genom ett aktivt hållbarhetsarbete.
Redogöra för samhällets mål och åtgärder för att begränsa miljöbelastningen i ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.
Färdighet och förmåga:
Kunna tillämpa begreppen cirkulär ekonomi och ekosystemstjänster samt visa på deras betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Härleda olika typer av miljöproblem och koppla dessa till deras antropogena verk samhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Med begreppet hållbar utveckling i grunden kunna kritiskt granska och reflektera kring samhälls- och miljöutmaningar samt hur ekonomiska intressen samverkar

Förkunskap och antagningsvillkor

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper, dock behöver du ha en datorvana då kursen genomförs digitalt (med några träffar på plats). Du ansöker med ett personligt brev på max 500 ord där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Vi lägger upp kursen så att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier.


Kostnad
En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kostnader för mat och fika under träffarna på plats tillkommer.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Sara Thim

Skriv ut

Dela sida

Distanskurser Profilkurser