IT – Tech for women

IT – Tech for women

Currently women and non-binaries are underrepresented in the IT world. Our aim is to provide an environment that inspires more women and non-binaries to study programming and enter the world of IT. This course offers a good base for working as a web developer. During the course the participants will be able to network with and be inspired by other women who are just starting their journeys into programming and with women who have already established themselves within the field. After completion of the course, the participants can seek further education or internships. Since there is a shortage of professionals in the field of IT Programming, there are good chances for getting a job or internship after the completion of the course.

An education for you who:

 • Want to work with web programming and web development
 • Have graduated High School
 • Is over 18 years of age

Studying IT programming at Sundsgården Folkhögskola

The course provides basic skills and knowledge in web development. We work partially in teams of 2-4 participants in each team and partially individually. The course will often be project based where most of the teaching is online. Online teaching will sometimes alternate with guest lectures online as well as two physical meetings at Sundsgårdens Folkhögskola. Together we will learn about HTML, CSS, and JavaScript, and the teams will then be able to deepen their understanding and sharpen their skills within these areas of web development. The course is taught from a beginner perspective. We will discuss the basics of programming, what programming is, and what it can be used for. Starting from basics we will then work our way up to more advanced tools. To a large extent, the individual and teams will search for information on their own since this is such a rapidly changing industry and knowing how to find required information is vital.

Beyond just theory and practice we will at times have guest lecturers. Guest lectures include IKEA, among others. We follow a syllabus with different modules where we work individually, in teams, and as a whole class depending on the course content. Majority of the course will be online. By the end of the course the participants will have the skills and knowledge required to create a portfolio that showcases several of the projects created throughout the course.  

Prior Knowledge and Requirements

This is a post High School course. Having graduated from High School or equivalent is a requirement. Good understanding of English is required since the course will be taught in English. Prior knowledge in IT programming and/or web design is an advantage, but not a requirement.

Degree and Certificate

After completion and passing the course, participants will receive a certificate of course completion.

Course Content

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Figma
 • Modern design libraries
 • Modern frameworks
 • Git/GitHub
 • Visual Studios Code
 • Programming techniques
 • Agile work

Course duration

5 months fulltime studies.

VT: 15/1 2024 – 07/6 2024
HT: 19/8 2024-10/1 2025

Mandatory physical meeting at Sundsgårdens Folkhögskola on the first and last day of the course.

Breaks

Sport break week 8
Easter break week 13
Autumn break week 44
Christmas break: 23/12-1/1 2025


Expenses

Course cost per semester is 1800 SEK for participants to help cover expenses for guest lecturers and course materials. The cost for personal travel and accommodation to and from the school during the two physical meetings will be an additional cost to each participant that is not covered by the course fee.

Student Aid (CSN)

Course participants are eligible for student aid and loans from CSN. Participants need to contact CSN themselves.

Contact Person

Michelle Andersson, Course Coordinator

Admission Conditions and Requirements

 • You are proficient in English, equivalent to High School level English since the course is taught in English.
 • You are proficient in using a computer.
 • All applicants will be asked to complete an admissions assignment as part of their application.
 • Applicants who meet these requirements will be called to an admissions interview.
 • In the admission interview, an assessment is made of your ability to pass the course in terms of computer skills, English language skills, and motivation to complete the studies.

Selection Criteria

If a selection must be made, it is based on an overall assessment of how the admission assignment was solved, as well as an assessment of study ability based on the interview.

Application

Open application for the spring semester between October 2nd and November 27th. Late application accepted if spots are available. 
Open application for the fall semester between Mars 1th and April 29th. Late application accepted if spots are available. 

Accommodations

It is possible to apply for accommodations at the school’s boarding school.


IT – Tech for women

Detta är en utbildning för dig som:

 • Vill jobba med webbprogrammering och webbutveckling
 • Har gått ut gymnasiet
 • Är över 18 år

I dagsläget är kvinnor och icke-binära underrepresenterade på arbetsmarknaden. Vårt mål är att skapa en miljö som inspirerar fler kvinnor och icke-binära till att studera programmering och bli en del av IT världen. Kursen erbjuder en bra bas för att bli webbprogrammerare. Under kursen har de studerande möjlighet att nätverka och bli inspirerade av andra kvinnor som just påbörjat sin IT-resa och kvinnor som redan jobbar inom yrket. Efter genomgången utbildning kan de studerande söka till vidareutbildning eller praktik. Eftersom IT-programmering är ett bristyrke finns det goda möjligheter att få jobb och praktik efter fullgjorda studier.

Att studera till IT-programmerare på Sundsgårdens Folkhögskola

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i webbutveckling. Vi jobbar delvis i team med 2–4 deltagare i varje team och delvis individuellt. Undervisningen sker oftast i projektform, där merparten av kursen sker på distans. Undervisning varvas med gästföreläsningar samt två fysiska träffar på Sundsgårdens Folkhögskola. Tillsammans lär vi oss om HTML, CSS och JavaScript, där teamen sedan fördjupar sig i de olika delarna inom webbutveckling. Undervisningen bedrivs utifrån ett nybörjarperspektiv. Vi går igenom grunderna kring vad programmering är och vad det kan användas till. Detta följs upp med att vi gradvis använder mer avancerade verktyg. I hög grad söker individen och teamet själv information eftersom det rör sig så snabbt i branschen. Kunskap inom programmering är färskvara som förändras och utvecklas ständigt.

Teori och praktiska övningar varvas med några gästföreläsningar. Gästföreläsningar inkluderar IKEA, bland andra. Vi följer en kursplan med olika moduler där vi jobbar både enskilt, i team och som helklass beroende på kursinnehåll. Stora delar av undervisningen sker via distans. Vid slutet av utbildningen kommer deltagarna ha kunskapen för att skapa en portfolio som visar på ett antal projekt som tillverkats under kursens gång.

Förkunskaper

Det är en eftergymnasial kurs. Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande är ett krav. Goda kunskaper i engelska är ett krav då undervisningen sker på engelska. Förkunskaper i IT-programmering och/eller webbdesign är meriterande.

Examen och intyg

Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.

Kursinnehåll

 • HTML5,
 • CSS3,
 • JavaScript,
 • Figma,
 • Moderna designbibliotek,
 • Moderna ramverk,
 • Git/GitHub,
 • Visual Studios Code,
 • Programmeringsteknik
 • Agilt arbete

Kostnader

Kursen kostar 1800 kr. Detta hjälper täcka kostnaden för gästföreläsare och kursmaterial. Kostnaden för personlig resa och logi till och från skolan för de fysiska träffarna är en extra kostnad för varje deltagare som inte täcks av kursavgiften.

Kurstid

5 månader fulltidsstudier. 
Obligatoriska träffar på Sundsgårdens Folkhögskola på introduktionsdagen och avslutningen. 

VT: 15/1 2024 – 07/6 2024
HT: 19/8 2024 – 10/1 2025

Lov

Sportlov v 8
Påsklov v 13
Höstlov v 44
Vinterlov 23/12-1/1 2025


Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN. Kursen är registrerad som eftergymnasial utbildning.
Läs mer här!

Kontaktperson

Michelle Andersson, kursföreståndare

Ansökan

Ansökan för vårterminen är öppen mellan 2:a oktober och 27:e november. Sen ansökan tas emot i mån av plats.
Ansökan för hösterminen är öppen mellan 1:a mars och 29:e april. Sen ansökan tas emot i mån av plats.

Antagningsvillkor

 • Du har goda kunskaper i engelska motsvarande gymnasienivå, eftersom undervisningsspråket är engelska.
 • Du har goda kunskaper i datoranvändning.
 • Alla som söker till kursen kommer behöva genomföra en antagningsuppgift.
 • Behöriga sökande kallas till antagningsintervju.
 • I antagningsintervjun görs en bedömning av din förmåga att kunna klara studierna, både avseende datorkunskap, engelsk språkkunskap och motivation att genomföra studierna.

Urval

Om ett urval måste göras baseras det på en helhetsbedömning av hur antagningsuppgiften lösts, samt en bedömning av studieförmåga baserad på intervjun.

Boende

Det finns möjlighet att söka boende på skolans internat.Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Michelle Andersson IT-utbildnings Sundsgårdens folkhögskola
Michelle Andersson

Michelle Andersson who is the course director at the IT education tell about the two courses IT-Front end Developer and IT-Tech for women.

Michelle Andersson som är kursföreståndare berättar här om de båda IT utbildningarna, Front end Developer & Tech form women.

Skriv ut

Dela sida

Distanskurser Yrkesutbildningar