Nyckelkompetens 6

Nyckelkompetens 6

Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens

Definition: Denna kompetens omfattar alla beteendeformer som hjälper individen att delta i samhällslivet och arbetslivet på ett effektivt och konstruktivt sätt – särskilt med tanke på att samhället i allt större utsträckning präglas av mångfald – och vid behov lösa konflikter. Medborgerlig kompetens ger individen möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet med goda kunskaper om samhälleliga och politiska begrepp och strukturer och ett engagemang för aktivt och demokratiskt deltagande.

Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens

A:
Personlig och social välfärd kräver kunskaper om hur människor kan uppnå optimal fysisk och mental hälsa, även som en resurs för den egna familjen, och kunskap om hur en sund livsstil kan bidra till detta. För att kunna samarbeta med andra och delta i samhällslivet krävs att man förstår de sociala koderna och är medveten om vilka beteenden som är acceptabla i olika grupper och miljöer (t.ex. på arbetet). Man bör också vara medveten om grundläggande begrepp som rör individen, grupper, arbetsorganisationer, jämställdhet, samhälle och kultur. Det är viktigt att förstå multikulturella och socioekonomiska aspekter av det europeiska samhället och hur nationella kulturella identiteter samverkar med den europeiska identiteten.

Kärnan av denna kompetens är färdigheter när det gäller att kommunicera på ett konstruktivt sätt i olika miljöer, att uttrycka och förstå olika åsikter, förhandla med förmågan att skapa förtroende och känna empati. Man bör också kunna hantera stress och frustration och kunna uttrycka detta på ett konstruktivt sätt samt skilja mellan privata och yrkesrelaterades fären.

När det gäller attityder grundar sig kompetensen på samverkan, integritet och förmågan att göra sig gällande. Det krävs ett intresse för socioekonomisk utveckling, interkulturell kommunikation och värdemångfald. Man bör dessutom kunna respektera andra och vara beredd att både släppa på fördomar och kompromissa.

B:
Medborgerlig kompetens är baserad på kunskap om begreppen demokrati, medborgarskap och medborgerliga rättigheter samt medvetenhet om hur de kommer till uttryck i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och internationella deklarationer och hur de tillämpas av olika institutioner på lokal, regional, nationell, europeiska och internationell nivå. Det är viktigt att ha kunskap om viktiga händelser, utvecklingstendenser och de krafter som drivit utvecklingen i det egna landets historia, i Europas historia och i världshistorien och att känna till de sociala och politiska rörelsernas syften, värderingar och politik.

Färdigheter på det här området innefattar förmågan att på ett effektivt sätt samverka med andra på det offentliga planet, visa solidaritet och ett intresse för att lösa problem på det lokala planet och i samhället i stort. Det krävs kritiskt och kreativt tänkande och ett konstruktivt deltagande i aktiviteter på lokal nivå och beslutsfattande på alla nivåer – från lokal till nationell och europeisk nivå, särskilt genom deltagande i val.

Fullständig respekt för mänskliga rättigheter, inbegripet jämställdhet, som en grundval för demokrati, kunskaper om och förståelse för skillnaderna mellan värdesystemen bland olika religiösa och etniska grupper lägger grunden för en positiv attityd. Det innebär också att man visar samhörighet med sitt samhälle, sitt land, EU och Europa i allmänhet och (sin del av) världen och att man är beredd att delta i demokratiskt beslutsfattande på alla nivåer. Konstruktivt deltagande innefattar också medborgerlig verksamhet, stöd till mångfald i samhället, social sammanhållning och en hållbar utveckling samt en vilja att respektera andras värderingar och integritet.

Tillbaka >>

Skriv ut

Dela sida

Läs mer

Skriv ut

Dela sida