Diskriminering

Diskriminering

Helt centralt i Sundsgårdens värdegrund är:

 • Att varje människa är unik, viktig och värdefull oavsett ursprung, kön, könsidentitet eller könsuttryck, kapacitet, sexuell läggning, ålder eller tro/livsåskådning.
 • Att varje människa är okränkbar och värd respekt.
 • Att alla människor har lika värde.
 • Därför är ett aktivt arbete mot diskriminering viktigt för oss. På Sundsgården råder det nolltolerans mot diskriminering.

Folkhögskolan omfattas av diskrimineringslagen vilket betyder att diskrimineringsförbud råder på folkhögskolor och i deras kursverksamhet. Diskriminering sker när en skola på osakliga grunder behandlar en kursdeltagare eller sökande till en kurs sämre än andra, och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se nedan). Rektorer, skolledare, lärare, annan skolpersonal, eller andra personer som anordnar eller håller i utbildningar, kan utföra handlingar som kan räknas som diskriminering. Huvudmannen för utbildningen är ansvarig för att det inte förekommer diskriminering. I folkhögskolans fall är styrelsen ytterst ansvarig och rektor är den som ansvarar på plats på skolan. Lärare och annan personal på skolan är skyldiga att anmäla till rektor om de får kännedom om diskriminering eller trakasserier. Rektor är i sin tur skyldig att utreda och åtgärda händelserna.

Diskrimineringsförbudet gäller diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

 
Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till DO (Diskrimineringsombudsmannen). Du kan också anmäla folkhögskolan om den inte utrett eller åtgärdat trakasserier som påtalats eller på annat sätt blivit känt av personal på folkhögskolan.

Aktiva åtgärder

Förutom diskrimineringsförbudet innehåller diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska främja lika rättigheter och möjligheter genom aktiva åtgärder. Detta kan ske genom till exempel upprättande av likabehandlingsplaner vilket är obligatoriskt för det övriga skolväsendet men frivilligt för folkhögskolan.

Folkbildningens uppdrag och diskriminering

Folkbildningen och folkhögskolornas uppdrag är bland annat att stärka och utveckla demokratin samt att bidra till att utjämna utbildningsklyftor i samhället. Verksamhet inom områden som till exempel det mångkulturella samhällets utmaningar samt tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionsnedsättning motiverar särskilt det statliga stödet till folkbildningen. För att kunna arbeta i enlighet med detta uppdrag har folkhögskolor rätt att med sina kurser vända sig till en viss grupp, om syftet är att stärka den gruppens rättigheter och möjligheter i samhället.

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida