Avstängning

Avstängning

Den grundläggande attityden från Sundsgården är att på alla sätt stödja dig för du ska kunna fullfölja dina studier. Ibland blir det dock nödvändigt att vidta åtgärder som visar att vi menar allvar med de uppsatta reglerna. Grova eller upprepade avvikelser från våra skolregler på skolans område kan leda till i första hand en tids avstängning och i värsta fall avskiljande från undervisningen eller, i förekommande fall, internatet.

Orsakerna kan vara:

 • Alkohol, narkotika/droganvändning eller påverkan på skolans område. Se: Alkohol och droger >>
 • Annan hantering av droger
 • Missbruk av skolans datanät. Se: Regler för IT>>
 • Stöld
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning. Se: Diskriminering >>
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
 • Hög och oredovisad frånvaro från undervisningen.
 • Att deltagaren är på plats men ändå inte följer resp lärares instruktioner eller fullföljer/lämnar in de uppgifter som krävs och som är en del i undervisningen.
 • Om deltagaren bedöms vara en fara för sig själv eller andra kan avstängning från skolan och/eller internatet ske.
 • Avstängning från internatet kan också ske vi åsidosättande av internatets villkor och föreskrifter.

Gången i dessa ärenden är som följer:

 1. Kursföreståndare/internatföreståndare, kallar till samtal där det utdelas en varning. Då försöker man också, så långt det är möjligt, finna en plan för hur man skall kunna stödja dig så att fortsatta problem kan undvikas.
 2. I särskilt grova fall, kan det krävas att skolan omedelbart stänger av eller skiljer dig från internatet/undervisningen permanent. Detta görs av rektor och kursföreståndare/internatföreståndare.
 3. Vid varning eller avstängning upprättas ett dokument som undertecknas av båda parter.
 4. Om problemen upprepas beslutar rektor om avstängning under viss tid och/eller avskiljande från undervisningen permanent om så inte redan skett enligt punkt ovan. Detta beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse.
 5. Om du är missnöjd med skolans beslut kan du vända dig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR). FSR kommer då att bedöma om ditt ärende har hanterats korrekt enligt vår studeranderättsliga standard. FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. E-postadressen till FSR är fsr@folkbildning.net
  Se mer under Studerandeinflytande >>
 6. Efter en avstängningsperiod börjar du om från punkt 1 om skolan finner att studierna kan återupptas. Du bör vara medveten om att marginalerna nu är mindre och att kravet på att du följer uppsatta regler blir hårdare. 

Skriv ut

Dela sida