Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Nyckelkompetenser

Sundsgårdens Folkhögskola baserar sina studieplaner och den pedagogiska grundidén på det som kallas Folkbildning. Vissa av våra kurser ges på en grundläggande nivå över alla områden, andra kurser fördjupar sig mera inom något eller några. Generellt arbetar vi med en helhetssyn på människan. För att beskriva detta använder vi bl.a. EU:s referensram för kompetens inom olika kompetensområden, preciserat till att gälla Kunskaper, Färdigheter och Attityd. Kompetensen nummer 9 skall vara viktig i alla våra kurser. Vi arbetar också generellt med gruppen som pedagogisk resurs och metod.

 

Denna referensram omfattar EU:s åtta NYCKELKOMPETENSER, plus ytterligare en:

1. Kommunikation på modersmål pilLäs mer

2. Kommunikation på främmande språk pilLäs mer

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens pilLäs mer

4. Digital kompetens pilLäs mer

5. "Lära att lära", förmåga att själv ta ansvar för sitt lärande pilLäs mer

6. Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens pilLäs mer

7. Företagaranda pilLäs mer

8. Kulturella uttrycksformer pilLäs mer

9. Den livsåskådningsmässiga plattformen pilLäs mer

 

De nio NYCKELKOMPETENSERNA är alltså ett uttryck för Sundsgårdens ambition att förvalta folkhögskolan som pedagogisk idé. Den svenska Folkbildningen ger:

FORMELLA FORMELLA kompetenser som Grundläggande behörighet för högskolestudier och Särskilda behörigheter i kärnämnen. Se särskilt områdena 1, 2, 3, 6 och 9.

ICKE FORMELLA kompetenser för personlig utveckling inom en rad viktiga områden. Se särskilt områdena 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.

 

Efter grundläggande utbildning bör alla ungdomar ha utvecklat dessa kunskaper och färdigheter till en nivå som innebär att de är förberedda för vuxenlivet. Denna kompetens bör sedan vidareutvecklas, upprätthållas och uppdateras som en del av livslångt lärande. Kompetens är här en kombination av KUNSKAPER, FÄRDIGHETER och ATTITYDER som är anpassade för det aktuella området.

Många av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra. Viktiga saker på ett område stöder kompetensen på ett annat. Folkbildningen ger såväl grundläggande utbildning som möjlighet till livslång vidareutveckling av lärandet. Det finns en rad teman som ständigt återkommer i referensramen: förmågan att lära tillsammans och av varandra, kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de nio nyckelkompetenserna.