Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg
042-19 38 00 · info@sundsgarden.se

Behörighet och studieomdöme

ALLMÄN KURS

klicka för att läsa merOM BEHÖRIGHETSGIVANDE ALLMÄN KURS

Genom att studera på folkhögskolans Allmänna kurs kan man få behörighet att söka till högre studier. Folkhögskolan har en särskild modell för att intyga. Den kombinerar studier enligt folkhögskolans särart på Allmän kurs med ett intygande av kunskaper i vissa ämnen som motsvarar gymnasieskolans kursplaner.

Universitets- och högskolerådet anger i sina föreskrifter hur de folkhögskolestuderandes grundläggande behörighet till högskolestudier ska vara utformad. Den motsvarar gymnasieskolans gymnasieexamen/högskoleförberedande examen.

Myndigheten för yrkeshögskolan anger i sina föreskrifter hur de folkhögskolestuderandes behörighet till yrkeshögskolan ska vara utformad. Denna behörighet motsvarar gymnasieskolans gymnasieexamen/yrkesexamen.

Folkhögskolan sätter inga betyg utan har ett eget bedömningssystem. Det är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga, man får alltså ett studieomdöme för hela årskursen. När man sen söker till högskolan söker man i en egen urvalsgrupp, bara för folkhögskolestuderande.

klicka för att läsa merVAD SKA JAG LÄSA? MIN STUDIEPLAN?

Du läser en kurs med gymnasiegemensamma ämnen med gruppen som stöd i ett helhetsperspektiv. På Sundsgården kallar vi gruppen för linje. Ämnen och kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i eller behöver repetera får du möjlighet att klara av. Om du blir antagen gör du tillsammans med din Kursföreståndare upp en definitiv Studieplan för läsåret. Vi gör också en värdering av dina tidigare kunskaper, så att de kan tillgodoräknas dig. Det du klarat av behöver du inte göra om.

klicka för att läsa merBEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

För att bli grundläggande behörig på folkhögskola och kunna söka vidare till högskola eller yrkeshögskola krävs dels ett omfattningskrav och dels ett innehållskrav. Det är samma princip som tidigare. Men med nya Gy2011 förändras kurserna i innehållskravet

klicka för att läsa merDELKRAV 1: OMFATTNING

  Omfattningskravet är ett krav som tidsmässigt motsvarar gymnasieprogrammens 2500 poäng. Det innebär att man studerar ett antal hela år på Allmän kurs som sammanlagt ska motsvara en studietid på tre hela år på gymnasienivå.
  Omfattningskravet är formulerat i fyra olika alternativ. De beskriver alla en sammanlagd treårig utbildningsväg:

 • tre hela år på folkhögskolan
 • ett års gymnasiestudier eller vuxenstudier och därefter två år på folkhögskolan
 • ettårs arbetslivserfarenhet efter grundskolan och därefter två år på folkhögskolan
 • två år på gymnasieskola eller vuxenstudier och därefter ett år på folkhögskolan

klicka för att läsa merHUR BERÄKNAS ETT GYMNASIEÅR?

Ett fullt nationellt program innehåller 2500 gymnasiepoäng. Ett år innebär därmed cirka 1/3 av detta, ungefär 800 gymnasiepoäng. En utgångspunkt när folkhögskolan ska tillgodoräkna den studerandes tidigare studier in i folkhögskolans modell är att ett år motsvarar ett fullgjort år på gymnasieskola eller Komvux med cirka 800 godkända gymnasiepoäng. Två år innebär då cirka 2/3 av 2500 poäng, dvs. cirka 1600 godkända gymnasiepoäng. Det är dock den enskilda folkhögskolan som ansvarar för tillgodoräknandet och bestämmer vad som anses motsvara gymnasiepoängen och hur många år man måste studera på folkhögskolan. Arbetslivserfarenheten ska motsvara ett läsår, rekommendationen är minst nio månader på heltid.

klicka för att läsa merDELKRAV 2: INNEHÅLL

För att deltagarna ska bli grundläggande behöriga så måste folkhögskolan ge kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i vissa specificerade gymnasiegemensamma ämnen. Dessa kurser kan ha studerats på gymnasieskola före folkhögskolestudierna, de kan studeras under folkhögskoletiden eller kan kompletteras efteråt, exempelvis på Komvux. Folkhögskolan utfärdar behörigheter som motsvarar Skolverkets kursplaner.

klicka för att läsa merGODKÄND ELLER ICKE GODKÄND

På folkhögskola ges inga betyg i enskilda ämnen. Godkänd eller Icke godkänd kan man få i de gymnasiegemensamma ämnena/kärnämnena.

klicka för att läsa merINNEHÅLLSKRAV TILL YRKESHÖGSKOLAN

  För att få behörighet ska man ha kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1

klicka för att läsa merINNEHÅLLSKRAV TILL HÖGSKOLAN

  För att få grundläggande behörighet ska man ha kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1

klicka för att läsa merHÖGSKOLAN: SÄRSKILDA BEHÖRIGHETER

  Utöver den grundläggande behörigheten till högskolan kan olika högskoleutbildningar ställa ytterligare krav; särskilda behörigheter. Vilka särskilda behörigheter som folkhögskolorna erbjuder, utöver det som ingår i den grundläggande behörigheten, varierar från folkhögskola till folkhögskola.
  Vanliga särskilda behörigheter som folkhögskolor erbjuder är:

 • Samhällskunskap 1a2
 • Historia 1a2
 • Naturkunskap 1a2 2
 • Matematik 2

STUDIEOMDÖMET

Studieomdömet ges vid behörighetsgivande kurser på Allmän kurs. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av studieförmågan och ska vara jämförbart mellan alla folkhögskolor.

klicka för att läsa merSTUDIEOMDÖME I SJU STEG

Från och med våren 2014 består studieomdömesnivåerna av sju steg. Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande enligt följande skala:

• 1 Utmärkt studieförmåga (4)
• 2 Mycket god - Utmärkt studieförmåga (3,5)
• 3 Mycket god studieförmåga (3)
• 4 God - Mycket god studieförmåga (2,5)
• 5 God studieförmåga (2)
• 6 Mindre god - God studieförmåga (1,5)
• 7 Mindre god studieförmåga

klicka för att läsa merKRITERIER

För att nå studieomdömets syfte ska följande faktorer beaktas:

• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
• Förmåga till analys, bearbetning och överblick
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
• Social förmåga

Varje skola ska utifrån dessa kriterier för omdömena Utmärkt, Mycket God och God avgöra vilka bedömningsgrunder som ska gälla för de övriga omdömesnivåerna. Kriterierna anges nedan för vardera av de fyra faktorer som ska beaktas.

KUNSKAPER, FÄRDIGHETER OCH UTVECKLING AV DESSA KRITERIER:

klicka för att läsa merUtmärkt studieförmåga

 • söker aktivt och självständigt ny kunskap som leder till såväl vidgad som fördjupad förståelse och ökad insikt
 • använder sina kunskaper och färdigheter och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter och till nya situationer
 • integrerar kunskaper och färdigheter från olika områden
 • redovisar tillägnade kunskaper och färdigheter på ett överskådligt, nyanserat och varierat sätt

klicka för att läsa merMycket god studieförmåga

  Den studerande:

 • söker aktivt och med visst stöd ny kunskap som leder till ökad förståelse och insikt
 • använder sina kunskaper och färdigheter och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter och till nya situationer
 • integrerar med visst stöd kunskaper och färdigheter från olika områden
 • redovisar tillägnade kunskaper och färdigheter på ett strukturerat och tydligt sätt

klicka för att läsa merGod studieförmåga

  Den studerande:

 • söker med stöd ny kunskap som leder till viss förståelse och insikt
 • använder sina kunskaper och färdigheter i ett givet sammanhang och har förmåga att relatera dessa till sina egna erfarenheter
 • kan med stöd integrera kunskaper och färdigheter från olika områden
 • redovisar tillägnade kunskaper och färdigheter muntligt och skriftligt

FÖRMÅGA TILL ANALYS, BEARBETNING OCH ÖVERBLICK:

klicka för att läsa merUtmärkt studieförmåga

  Den studerande:

 • söker, bearbetar och vidareförmedlar, med ett kritiskt förhållningssätt, information från olika källor
 • ser och förstår samband och helheter samt skapar sin egen kunskap
 • använder begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika förlopp och företeelser
 • visar flexibilitet och öppenhet för nya sätt att lösa problem och tillämpar dessa

klicka för att läsa merMycket god studieförmåga

  Den studerande:

 • söker, bearbetar källkritiskt och vidareförmedlar information från olika källor
 • ser och förstår samband och helheter
 • använder begrepp och modeller för att beskriva och förklara olika förlopp och företeelser
 • visar öppenhet för nya sätt att lösa problem

klicka för att läsa merGod studieförmåga

  Den studerande:

 • söker, bearbetar med stöd och vidareförmedlar information från olika källor
 • ser och förstår samband och helheter i enklare sammanhang
 • kan använda begrepp för att beskriva olika förlopp och företeelser
 • kan återge och använda kända sätt att lösa problem

AMBITION, UTHÅLLIGHET OCH FÖRMÅGA ATT ORGANISERA STUDIER:

klicka för att läsa merUtmärkt studieförmåga

  Den studerande:

 • tar ansvar för sitt lärande och har ambitionen att utöka och utveckla sina kunskaper och färdigheter
 • arbetar på ett självständigt och aktivt sätt både med och utan handledning
 • deltar engagerat såväl vid enskilt som gemensamt arbete
 • planerar, genomför och slutför överenskomna arbetsuppgifter – såväl enskilt som i grupp

klicka för att läsa merMycket god studieförmåga

  Den studerande:

 • tar ansvar för sitt lärande och har ambitionen att utöka sina kunskaper och färdigheter
 • arbetar på ett självständigt sätt både med och utan handledning
 • deltar aktivt såväl vid enskilt som gemensamt arbete
 • planerar, genomför och slutför överenskomna arbetsuppgifter – såväl enskilt som i grupp

klicka för att läsa merGod studieförmåga

  Den studerande:

 • har ambitionen att utöka sina kunskaper och färdigheter
 • arbetar med stöd vid olika slags uppgifter
 • deltar såväl vid enskilt som vid gemensamt arbete
 • arbetar med överenskomna uppgifter – såväl enskilt som i grupp

SOCIAL FÖRMÅGA:

klicka för att läsa merUtmärkt studieförmåga

  Den studerande:

 • medverkar aktivt i olika grupper och i gemensamma aktiviteter
 • tar ansvar för sammanhållning i gruppen, för ett positivt arbetsklimat och goda relationer
 • visar förståelse för, respekterar och tar initiativ till att förbättra gemensamma överenskommelser och umgängesformer i skolsamhället
 • visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet

klicka för att läsa merMycket god studieförmåga

  Den studerande:

 • medverkar i olika grupper och i gemensamma aktiviteter
 • bidrar till sammanhållning i gruppen, till ett positivt arbetsklimat och goda relationer
 • visar förståelse för och respekterar gemensamma överenskommelser och umgängesformer i skolsamhället
 • visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet

klicka för att läsa merGod studieförmåga

  Den studerande:

 • deltar i olika grupper och i gemensamma aktiviteter
 • bidrar i viss mån till sammanhållning i gruppen och till goda relationer
 • respekterar gemensamma överenskommelser och umgängesformer i skolsamhället
 • visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet